ทุนนิยม

ทุนนิยม (capitalism) เป็นระบบเศรษฐกิจซึ่งเจ้าของเอกชนเป็นผูRead More…

กระฎุมพี

กระฎุมพี (อ่านว่า “กฺระดุมพี”) (bourgeois) เป็นชนชั้นทางสังคมกRead More…