“เณร3นิ้ว” โดนหนัก! แจ้งจับ “สามเณรสหรัฐ” ผิดข้อหาหนัก อาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช

ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว เผยมหาเถรสมาคมมีมติให้ดำเนินการตามกฏหมาย “สามเณร3นิ้ว” ร่วมชุมนุมม็อบ มีพฤติการณ์หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยก

(25 ก.พ.64) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยแพร่เอกสารข่าวกรณีการตรวจสอบสามเณรมีพฤติกรรมขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม โดยระบุว่า

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.-15.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมกับพระครูสถิตปริยัติวงศ์ วัดประตูธรรมาธิปัตย์ เจ้าคณะแขวงบางชื่อ พระวินยาธิการ ออกตรวจตราตามที่ได้รับรายงานข่าว และแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นสามเณรมีพฤติกรรมขัดต่อ

1. คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเเที่ยวเตรดเตร่ และพักค้างแรมตามบ้านเรือน พ.ศ. 2521

2. คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538

3. ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรพักแรมในสถานที่เป็นที่รังเกียจทางพระวินัย ลงวันที่ 31 มกราคม 2501
4. อาจเข้าข่ายขัดต่อประกาศมหาเถรสมาคมเรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรไม่ให้เป็นสมาชิกในสมาคม หรือสโมสรคฤหัสถ์ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2476 ซึ่งประกาศห้ามภิกษุสามเณรเข้าเป็นสมาชิกในสมาคม หรือสโมสรคฤหัสถ์ เพราะไม่สมควรเกี่ยวข้องในกิจที่ไม่ควรแก่บรรพชิต เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา และเป็นที่ติเตียนวิพากษ์วิจารณ์ของพุทธศาสนิกชนถึงความไม่เหมาะสม

ภายหลังจากที่เจ้าคณะผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ละแวกบ้านพักนักกิจกรรมแนวร่วมราษฎร ย่านตาปูน ตรวจสอบตามที่ได้รับรายงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า สามเณรรูปดังกล่าว คือ สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า หรือ โฟล์ค ไม่มีสังกัด ซึ่งเป็นบุคคลตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 47/2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราด 2564 เรื่อง กรณีสามเณรเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยเข้าร่วมชุมนุมและปราศรัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการมืองหลายครั้ง

ทั้งในระหว่างการชุมนุมยังแสดงพฤติกรรมละเมิดองค์แห่งพระวินัยปิฎก กล่าวติพระธรรม กล่าวติพระสงฆ์ มีความเห็นผิด ไม่เหมาะสมในสมณะแห่งพระพุทธศาสนา มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอามาตมาดร้ายสมเต็จพระสังฆราช ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียหรือแตกแยก

มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แจ้งมติมหาเถรสมาคมนี้ ไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด และจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการตามแนวทางการลงทัณฑกรรมแก่สามเณร พร้อมแจ้งขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ต่าง ๆ หากพบเห็น สามเณรดังกล่าว ให้นำเข้าพบเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมแล้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว และขอความร่วมมือ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน หากพบเห็นพระภิษุสามเณรที่มีพฤติกรรมเช่นดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในความเป็นสมณะ และในลักษณะอื่นที่อาจเข้าข่าย และเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา โปรดแจ้งข่าวและเบาะแส มาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร 02-4417992, 024417936 หรือในช่องทางต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป