ซูเปอร์โพลเผย ปชช.จี้ “ธนาธร”เคลียร์ปม “แม่บุกรุกป่า-เรือยอร์ช-ปลดพนักงานฯ”

ข่าวการเมือง

(22 ม.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พรรคตั้งใหม่ หัวใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,278 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 เห็นด้วยว่า สังคมไทยจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คนในชาติต้องออกมาปกป้องสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.4 เท่านั้นไม่เห็นด้วย

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.2 ระบุ การเมืองที่กำลังคุกคามสถาบันหลักของชาติ กำลังซ้ำเติมวิกฤตชาติ ความทุกข์ยากและสร้างความแตกแยกของคนในชาติช่วง วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.8 ระบุไม่คุกคาม ไม่ซ้ำเติม

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.6 แนะนำให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกมาเคลียร์ปมที่ประชาชนเคลือบแคลงสงสัย เช่น การบุกรุกป่าของมารดาของนายธนาธรฯ ภาษีเรือยอร์ช การปลดพนักงาน แรงงานของบริษัทฯ เงินบริจาคช่วยเหยื่อโควิดที่แจกไม่หมดนำไปใช้จ่ายอย่างอื่น เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 3.4 ไม่แนะนำ

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 สนับสนุน พรรคไทยภักดีฯ ของ นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม ที่ออกมาปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ร้อยละ 8.6 ไม่สนับสนุน

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงพรรคการเมืองตั้งใหม่ ที่ชื่นชอบในหัวใจประชาชน พบว่า อันดับแรก ได้แก่ พรรค ไทยภักดีฯ ร้อยละ 22.2 อันดับที่ สอง ได้แก่ พรรค กล้า ร้อยละ 19.2 และอันดับที่สามได้แก่ พรรค ไทยสร้างไทย ร้อยละ 18.7 ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่า “ไทยภักดีฯ แรงนำหน้า” พรรคตั้งใหม่อื่น ๆ โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มประชาชนที่เล็งเห็นว่า การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ที่ส่อให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกาลเทศะในช่วงเวลาวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังต้องการความร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหามากกว่าการซ้ำเติมความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงลึกพบประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนราษฎรทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้มีอำนาจรัฐที่ออกมาปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติมักจะเป็นผู้เสียสละที่ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออะไรจากผู้มีอำนาจรัฐ

แหล่งข่าว https://www.thaipost.net/main/detail/90624