จัดหนัก! รร.เทพศิรินทร์ เตรียมจัดที่เรียนใหม่ ให้ “นร.ไม่แต่งเครื่องแบบ” จนจบหลักสูตร

ข่าวการเมือง

(4 ธ.ค.63) เพจเฟซบุ๊กของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เผยแพร่ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงแนวปฏิบัติของครูในการดำเนินการกับนักเรียนที่แต่งชุดไปรเวท โดยระบุให้นำเข้าห้องกิจการนักเรียน เรียกผู้ปกครอง พร้อมกับระบุว่า หากนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ได้ ก็จะหาหน่วยงานอื่นเข้ามาดูแลต่อ

โดยประกาศดังกล่าวมีข้อความ ใจความว่า เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัตเจนและให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม

อาศัยอำนาจระเบียกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พศ. 2551 ประกอบกับบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์กับผู้ปกครองนักเรียน มาตรการควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) โรเรียนเทพศิรินทร์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียนดังนี้

1. ให้นักเรียนเช็กชื่อมาเรียนโดยผ่านประตูดิจิตอลเกต

2.ไม่อนุญาตให้บุคลภายนอก และ/หรือ ผู้ปกครอง ขึ้นบนอาคารเรียน (ยกเว้นมาติตต่อราขการที่ไต้รับการอนุญาตแล้ว)

3. ครูเวประจำวันปฏิบัติหน้าที่ ตามจุดที่ไต้รับมอบหมาย ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

4.คำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือตัวยเจล แอลกอฮอล์ และสวมหน้กากอนามัย ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน

5. ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์

6. กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้อตกลงของโรงเรียนครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

6.1 ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่ห้องกิจการนักเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน

6.2 แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6.3 ในกรณีนักเรียนไม่สามารถฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน รับรองข้อมูล ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้

ทั้งนี้ ขอให้คุณครูทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ลงชื่อ นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์